ប្រវិត្តសងេ្ខបស្តីអំពី​ ក្រុមសំណង់ KHJ-GROUP

ក្នុងឆ្នាំ 2007​ យើងខ្ញុំបានបងើ្តតក្រុមហ៊ុនមួយ ដែលចេញជារូបរាងមួយដោយ បានទទួលស្គាល់ និងការសំរបសំរួល ពីក្រុមការងារ ម្យ៉ាង​​វិញទៀតយើងក៏បាន ទទួលការជួយជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់ ក្រុមសប្បុរធម៏របស ់ជប៉ុនក៏ដូចជាអង្គការ មួយចំនួនដូច ជាអង្គការ NG​​O និងអង្គការ​ NPO ជាដើម។ រួមជាមួយគ្នានេះ ដែរ យើងក៏បានបងើ្តតក្រុមហ៊ុន មួយផេ្សងទៀតគឺ ក្រុមហ៊ុនសំណង់ហៅថា KHJ ។ ថ្វិត្បិតតែជាក្រុមហ៊ុនសំណង់ពិតមែន ​ប៉ុន្តែយើង បានរួមដៃជាមួយ អង្គការជប៉ុន ​ ដើម្បីការពារ​ស្នាមញញឹមរបស់ក្មេងៗ នៅកម្តុជាដែលកំពុងតែ ជួបបញ្ហាខ្វះខាតជីវភាព និងដើម្បីការអភិវឌ្ឍន ៍ប្រទេសកម្ពុជា ឳ្យមានភាពជឿនលឿនដូចបណ្តាលប្រទេសមួយ ចំនួននៅក្នុងពិភពលោក។

ការរៀបចំគំរោងការងាររបស់ ក្រុមហ៊ុនសំណង់ KHJ-GROUP បន្ត

សកម្មភាពការងាររបស់ ក្រុមហ៊ុនសំណង់ KHJ-GROUP នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន

គំរោងសាងសង់អគារគ្រប់ប្រភេទរបស់ ក្រុមសំណង់ KHJ-GROUP នៅទូទាំងប្រទេស

Villa project

Villa project

Villa project

Villa Kam pong cham

Villa Kam pong cham

Flat project Kam pong cham

KHJ CONSTRUCTION FACEBOOK